H27 長期修繕計画 住民説明会&意見交換会(速報版)

なお、「長期修繕計画」のフォルダーにもpdfファイルを保管しております。